Gevraagde pagina niet gevonden!

Beste bezoeker, de pagina die u hebt opgevraagd bestaat niet (meer).

Misschien gebruikt u een verouderde link of er is iets mis met onze site. Wij monitoren deze problemen en zullen zorgen dat de link zo snel mogelijk weer werkt.

Gebruik het menu bovenaan om te komen waar u wilt.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

Angel Place, gevestigd te Tiggeltsebergstraat 22, 4891 TD Rijsbergen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.angel-place.com
Tiggeltsebergstraat 22
4891 TD Rijsbergen
Nederland 
T +31 6 23420185

Persoonsgegevens die wij verwerken

Angel Place verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Angel Place verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Angel Place neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Angel Place) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Angel Place bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw mailadres in ons account bij Google Mail totdat we jouw vraag hebben afgehandeld of tot het moment dat je geen klant meer bij ons bent. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Angel Place verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Angel Place gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Angel Place en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Angel Place wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Angel Place neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 

Deze privacyverklaring is samengesteld via deze website https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/

 

 

Welkom bij Angel Place

LichtengelVele jaren geleden, na een lichte hartaanval, is mijn bestaan en mijn zienswijze op de wereld in het algemeen voor een groot deel veranderd. Het leven bestond eerst enkel uit werken in de kwekerij en voor andere dingen was haast geen tijd. Ik ben daarna ook gaan werken met energieën ten bate van mensen, dieren, planten en bedrijven. Dat heeft onder meer geleid tot de start van mijn praktijk: Angel Place en tot een positieve uitwerking op mijn leven en dat van anderen.

In de afgelopen jaren heb ik mij verder verdiept in de licht- en engelenwerelden. Ook heb ik mij verder geschoold in onder andere het omgaan met energieën, de werking van de wichelroede, als cosmic & flower therapeut, ECO-therapeut, Bachbloesem, Espavo, EMDR, Reiki en nog veel meer.
Vanuit de engelenwereld heb ik symbolen mogen doorkrijgen, waardoor bijvoorbeeld de Engelenplaat en overige krachtplaatsen en behandelwijzen zijn ontstaan. Deze ontwikkeling gaat nog steeds door en vindt zijn toepassing in mijn praktijk.

Deze zijn bijvoorbeeld:

kleurendiamantEco-balancering
Light Healing
Engelenplaat
Diamanthealing etc.

U bent van harte welkom!

Hartegroet,

Henry Stoffelen

Engelenplaat 
  

 

 

Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.itlapalma.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Angel Place. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Angel Place is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Angel Place.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Angel Place te mogen claimen of te veronderstellen.

Angel Place streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Angel Place aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op www.angel-place.com.

Deze disclaimer is gegenereerd op https://disclaimerwebsitevoorbeeld.nl/

Contact

 

Adres consulten: 
Tiggeltsebergstraat 22
4891 TD  Rijsbergen
en
Trekbeemd 7
4907 DN Oosterhout

Wilt u een afspraak maken voor een consult? Neem dan bij voorkeur telefonisch contact met mij op en bel 06-23420185. Kan ik u op dat moment even niet persoonlijk te woord staan, laat dan uw bericht achter in de voicemail en geef dan duidelijk uw telefoonnummer en naam. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug om de afspraak te plannen. U kunt mij de hele week bellen, maar op de donderdagochtend ben ik het beste bereikbaar. Consulten vinden plaats in Rijsbergen of in Oosterhout in overleg met Henry. De adressen zijn Tiggeltsebergstraat 22, 4891 TD Rijsbergen en Trekbeemd 7, 4907 DN Oosterhout.

M

 

Angel Place | Henry Stoffelen

Afspraak maken voor een consult: bel: 06-23420185 - Locatie: Tiggeltsebergstraat 22, 4891 TD  Rijsbergen

Overige vragen via:

Kamer van Koophandel nr. 18072783, IBAN: NL73 RABO 0142 5197 74

Copyright © 2020 H. Stoffelen | Alle rechten voorbehouden aan H. Stoffelen | Privacyverklaring | Disclaimer |